ขั้นตอนการทำงานระบบแปลอ้างอิง มีดังนี้


1. login ด้วย email และ password ที่ได้รับในวันปฐมนิเทศ เพื่อเข้าใช้งาน

2. เข้าเมนู translation ด้านบนซ้าย เพื่อแปล เป็นคำๆ ในตารางตามตัวอย่าง สามารถเลือกไฟล์ 86 คัมภีร์ปาฬิ ที่แบ่งจากฉบับสากล 40 เล่ม ได้จาก เมนู volumes

3. หากผู้แปล ต้องการเปลี่ยนเล่มที่จะแปลใหม่ ให้เลือกเล่มใหม่ได้ที่เมนู volumes

4. บันทึกประวัติการแปล เพื่อ admin ได้ตรวจสอบ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสสามารถตรวจสอบ และแก้ไขได้

5. ท่านที่มีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามใน line กลุ่ม "แปลปาฬิ" และเสนอแนะได้ เพื่อปรับปรุงระบบ